Formació i identitat

Línies del Bienni de referència.


A. Promoure i acompanyar els processos de relfexió sobre la identiitat salesiana i les nostres opciones fonamentals.

C. Proposar assessorament tècnic, legal i jurídic entres les diferents àrees.

 

Objectius

1.- Seguir amb el pla d'acompanyament de les Comissions de Formació Locals.

2.- Crear i/o revisar materials per al post-congrés, PIFVol i PEP's del Cnetres Juvenils Salesians.

3.- Involucrar més directament a la Federació en el funcionamient de l'Escola d'Animación Don Bosco.

4.- Favorecer i animar la utilització de l'apartat de formació de la federació virtual, tant en la introducció de datdes com en el compartiment de recursos. 

 

Acciones

1.- Realitzar acompanyament a les comissions de formació dels nostres CC/AA JJ visitant la meitat de'llas i mostrár-los la nostra disponibilitat.

2.- Motivar/acompanya la renovació dels PEP's d'aquells CC/AA JJ que no lo hagen fet en els últims tres anys.

3.- Reflexionar sobre la modificació del PIFVol i sobre la forma d'acostar el congrés ""Amb denominació d'origen" als nostres CC/AA JJ.

4.- Realitzar un seguiment del grau d'utilització de l'apartat de "comissió de formació" de la federació virtual, per part de les diferents comissions de formació.

5.- Assessorar al tècnic de noves tecnologies en la modificació de l'apartat de formació de la federació virtual per a millorar el seu ús com centre de recursos.

6.- Servir com nexe d'unió entre l'Escola d'Animació Don Bosco i els coordinadors de formació dels CC/AA JJ.