Bases del concurs VI edició

 

Presentació

La Federació de Centres Juvenils Don Bosco, conjuntament amb la Delegació de Comunicació Social de la Inspectoria Salesiana San Josep de València, convoquen el “Microfilms – VI Mostra de Vídeo Curt” amb la finalitat de promoure aquest vehicle de comunicació i expressió artística entre els preadolescents, adolescents i joves dels nostres ambients salesians. 

 

Organització

L'organització de la VI Mostra de Vídeo Curt és a càrrec de la Federació de Centres Juvenils Don Bosco de la Comunitat Valenciana i la Delegació de Comunicació Social de la Inspectoria Salesiana San Josep de València.

 

Participants

Podran participar en la VI Mostra tots aquells preadolescents, adolescents i joves que formen part d'algun Centre o Associació de la Federació o també d'alguna entitat de la Inspectoria Salesiana San Josep de València. Els participants hauran d'estar avalats per algun Centre o Associació Juvenil pertanyent a la Federació o per algun col·legi o entitat salesiana de la Inspectoria.

El grup podrà estar format per tants membres com es consideren necessaris, podent fins i tot ser unipersonal.

 

Temàtica

La temàtica dels treballs per a aquesta edició i les pròximes serà “ Per joves, per a joves” i els curts hauran de fomentar valors juvenils en sentit ampli.

 

Treballs

Els treballs que es presenten hauran de complir amb les següents característiques:

Cada grup podrà inscriure un màxim de tres obres i haurà de completar una fitxa d'inscripció per cada treball així com respectar les indicacions per a l'enviament.

Els treballs podran ser realitzats en qualsevol format digital, però hauran de presentar-se en sistema PAL i en un d'estos suports: .avi, .dv, .mov, .mp4. S'aconsella utilitzar el format triat al màxim de qualitat tenint en compte la seua projecció en pantalla gran.

El gènere fílmic serà lliure, ja siga de ficció, documental, animació o vídeo musical.

Els treballs hauran d'estar en castellà o en valencià, amb excepció dels vídeos musicals, que podran presentar-se en qualsevol altre idioma.

El límit de durada dels curts serà de 3 minuts, no podent superar-se en cap cas aquest temps (rètols de crèdit inclosos).

No s'admetrà cap treball que vaja en contra de la convivència, la dignitat i els drets de la persona. Tampoc s'admetran aquells que propugnen el racisme o qualsevol altra conducta delictiva així com aquells en els quals s'incloguen imatges en les quals es fomente qualsevol tipus de droga o incloguen escenes que facen exaltació de la violència.

El treball presentat haurà de ser original. Queden exclosos per tant els ja prèviament lliurats a altres festivals, mostres, concursos ni fer-ho fins que es produïsca la fallada del jurat. Encara que sí s'acceptaran vídeos que hagen participat en activitats internes d'àmbit salesià (mostres de Centres o Associacions Juvenils, col·legis, etc.).

 

Premis

Es concediran un primer, segon i tercer premi que consistiran en un placa commemorativa i un xec-regal de 300, 200, 100 euros per a material audiovisual respectivament. 

S'estableix també un premi especial del públic, a partir de les votacions dels curts per internet, la seua dotació serà de 120 euros en un xec-regal1.

Els premis absoluts i el premi del públic podran ser acumulatius.

L'organització es reserva el dret de concedir un accèssit.

Cap dels premis podrà declarar-se desert.

El curt guanyador es projectarà en el pròxim Dia de les Federacions, en fer-se públic la fallada del jurat.

A més s'editarà un DVD amb els treballs guanyadors i el possible accèssit, i es lliuraran exemplars a cadascun dels participants i a les entitats que els avalen.

D'altra banda, les entitats organitzadores avalaran i procuraran la gestió necessària per a la presentació posterior d'algun dels curts premiats a concursos d'àmbit estatal.

 

Inscripció i terminis

La mostra es convoca el 26 de novembre de 2011, coincidint amb el V Dia de les Federacions i lliurament de premis de l'últim concurs.

La data límit per a la presentació de treballs serà el pròxim 30 de octubre de 2012. No s'admetran treballs presentats fora de data.

Perquè un treball siga inscrit, ha de complir els següents requisits:

Presentar la inscripció a través de l'entitat avaladora, descarregant-la de la web www.don-bosco.org/microfilms enviant a aquesta entitat la fitxa d'inscripció provisional. L'entitat avaladora ja s'encarregarà de manar-la a l'organització.

Els treballs hauran de fer-se arribar a la Federació de Centres Juvenils Don Bosco de la Comunitat Valenciana o a la seu de la Delegació de Comunicació Social de la Inspectoria Salesiana San Josep de València, sent l'adreça Calle Sagunt, 192. 46009 València, la mateixa per a ambdues entitats.

En cas que els participants siguen menors d'edat (entenent ací per participants a tots aquells la imatge dels quals apareix gravada en el treball) hauran de presentar a l'entitat que els recolza l'autorització dels pares, tutors, autoritzant expressament la difusió de la imatge dels seus fills amb caràcter no comercial. En cas que siguen majors d'edat, s'entén l'autorització implícita en presentar i participar en el treball.

 

Jurat

Per al premi del públic, els curts seran votats a través d'internet, en www.don-bosco.org/microfilms. El jurat estarà format per experts en audiovisuals i representants de les entitats convocants.

Les decisions del jurat seran inapel·lables.

 

Drets d'autor i qüestions legals

L'organització declina tota responsabilitat legal sobre els treballs i el seu contingut, especialment en el que afecta a drets d'imatges i sons d'altres autors.

Els participants són els únics responsables dels seus treballs i de tot el que s'inclou en ells. Els participants es faran responsables de les reclamacions de qualsevol naturalesa que tercers pogueren fer respecte a la seua aportació en la producció, drets d'autor, d'inclusió, d'intèrprets, etc.

Per participar en la VI Mostra de Vídeo Curt, els participants cedeixen de forma gratuïta els drets de comunicació pública, reproducció i distribució del treball a l'organització.

 

Bases

Tots els participants, pel només fet de ser-ho, accepten íntegrament aquestes bases. En cas de qualsevol problema no contemplat per les mateixes, aquest serà resolt per l'organització, considerant el present reglament.